http://www.corc.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=210&Height=150&ID=37b907e0-ab18-41c9-a1ac-529c96a9a3eb

به گزارش روایط عمومی و اموربین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، طی حکمی ازسوی حسین صفایی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درتاریخ یکم اسفند ماه سالجاری ، آقای حسن شیبانی به سمت سرپرست معاونت بازرگانی وبرنامه ریزی منصوب شد.